SLUŽBY


SLA služby

Služby s vopred definovanými kritériami na ich rozsah, priority, zodpovednosti a záruky. Postaráme sa o bezproblémovú funkčnosť vášho IT, presne podľa vašich požiadaviek. Súčasťou zmlúv je cieľová, ako aj minimálna úroveň služieb. Pre skvalitnenie služieb je tu zavedený automatizovaný monitoring incidentov, o ktorých sa dozvieme skôr než sa môžu reálne prejaviť u koncového používateľa.

 

Outsourcing

Cieľom outsourcingu správy serverov a sieťovej infraštruktúry je zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky kľúčovej časti IT infraštruktúry nevyhnutné pre zaistenie informačnej podpory podnikateľských aktivít zákazníka. V rámci tejto služby zaisťujeme:

Monitoring

 • Trvalý monitoring prevádzky serverov a aktívnych sieťových prvkov za účelom včasnej diagnostiky incidentov a predovšetkým z dôvodu predchádzania incidentom
 • Monitoring sieťovej prevádzky, zaťaženie jednotlivých prvkov a vydávanie doporučení k optimalizácii sieťovej infraštruktúry
 • Vykonávanie preventívnej údržby všetkých prvkov infraštruktúry vrátane SW komponentov (kontrola logov, údržba databáz)
 • Monitoring zákazníckych aplikácií bežiacich na spravovaných serveroch pre zaistenie vysokej dostupnosti a rýchlej reakcie na výpadok

Prevádzka a údržba

 • Garantované zálohovanie užívateľských dát podľa dohodnutej zálohovacej schémy
 • Zálohovanie operačného systému pre účely rýchlej obnovy po havárii
 • Riešenie všetkých výpadkov ktoréhokoľvek z prvkov infraštruktúry s parametrami uvedenými v zmluve o úrovni služieb (SLA)
 • Návrh a realizácia rozvoja infraštruktúry podľa aktuálnych technologických trendov a podnikateľských potrieb zákazníka

Bezpečnosť

 • Zaistenie bezpečnosti prevádzkovanej infraštruktúry s pomocou firewallov, antivírovej a antispywarovej ochrany prevádzkovaných serverov
 • Aktualizácia systémových programov predovšetkým o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné
 • Potrebná aktualizácia tzv. „firmware“ na aktívnych prvkoch v sieti z dôvodov funkčných, ale aj bezpečnostných
 • Spracovanie dát uložených na serveroch s procesne i technicky garantovanými bezpečnostnými parametrami podľa požiadaviek na ochranu dát a vyžadované príslušnými bezpečnostnými normami

 

Konzultácie

Ako doplnkové služby ponúkame zákazníkom (našim, ale aj tým, ktorí majú už inštalované riešenie od inej firmy) servis a poradenské služby. Zákazníci nás veľmi často žiadajú o nezaujaté posúdenie konkrétneho problému ako tretiu stranu.

Bezpečnosť informačných systémov a audit bezpečnosti

Bezpečnosť informačných systémov predstavuje v súčasnosti komplexný systém technických a organizačných opatrení. Predstavuje kompromis medzi otvorenosťou dnešných informačných systémov a ich ochranou pred napadnutím, prípadne zneužitím citlivých dát organizácie. Podniky potrebujú takú informačnú bezpečnosť, ktorá zodpovedá ich obchodným a prevádzkovým potrebám, ako aj rizikám ich informačných aktív. Naše riešenia chránia údaje pred neoprávneným prístupom, pred ich stratou, zneužitím a poškodením pri prestupe do iných sietí, až po zabezpečenie ich bezpečnosti v informačných systémoch v prostredí Intranetu a Internetu. Taktiež poskytujeme služby, ktoré sú pre organizácie vyžadované zo zákona (napr. Bezpečnostné projekty a Audit bezpečnosti IS podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, …).

TBD ako člen ISACA (Information Systems Audit and Controls Association) realizuje audity bezpečnosti IS v súlade s medzinárodne uznávanou metodológiou COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Vzhľadom na nutnosť poskytnúť objektívny pohľad na stav informačnej bezpečnosti je nevyhnutné na realizáciu auditov používať štandardizovanú metodiku a postupy.

Konzultačná činnosť

Prostredníctvom našich špecialistov ponúkame zákazníkom konzultačné služby pri riešení problémov a pri návrhu vhodných technológií na budovanie dátového prostredia sietí LAN a WAN.

Systémová integrácia

S rastúcou komplexitou ICT riešení a previazanosťou informačných systémov (IS) sa zvyšuje pravdepodobnosť z toho vyplývajúcich problémov. Rastie tak potreba koordinovanej integrácie jednotlivých IS, ktorá vyžaduje úzku a efektívnu komunikáciu jednotlivých zúčastnených strán. Integrácia sa tak stáva potrebným predpokladom pre zaistenie dlhodobo funkčného ICT riešenia.

Pri realizácii takýchto riešení je obvykle potrebne vybudovať resp. prepojiť viacero informačných systémov , technológii a dodávateľov do funkčného celku. V našej spoločnosti máme ambíciu a schopnosť realizovať takúto úlohu voči našim zákazníkom a partnertom.